Krissy Mashinsky

Krissy Mashinsky
Founder & CEO of USA STRONG

Krissy Mashinsky is the founder and CEO of USA STRONG, STRONG Marketplace, and the inspiration behind the STRONG Community.